Rust.nl
Tips voor wie innerlijke en lichamelijke rust wil vinden
Over Rust.nl

Over Rust.nl
Rust.nl is een online magazine voor mensen die rust willen vinden. Innerlijke rust, rust in werk en carrière, rust in de liefde…. Rust.nl wil inspireren en heel toegepast zijn. Kortom, jou helpen om stappen te zetten richting een gevoel van rust. Zo komen gaandeweg onderwerpen als stress, mindfulness en meditatie aan bod.

Op Rust.nl krijg je praktische tips en achtergrondinformatie. Laagdrempelig en vooral niet ‘wazig’. Het leuke is dat het bezoek aan de site stevig toeneemt. En steeds meer bezoekers keren terug. Veel mensen lezen blijkbaar graag hoe je leert omgaan met stress, hoe je kunt mediteren en in het NU leert leven. Maar ook leuke tips voor een weekendje weg voor wat rust in het hoofd. En voor mooie boeken, rustgevende muziek en films.

Tips?
Zelf schrijf ik graag voor de site, maar specialisten op bijvoorbeeld het vlak van mindfulness, spiritualiteit en coaching zijn welkom om een (test-)artikel te schrijven. Inmiddels leveren diverse specialisten hun waardevolle bijdrage, zoals je vast al hebt gelezen. Heb jij ook interesse? Laat ’t weten. Tips voor artikelen zijn ook welkom. Mail daarvoor naar info@rust.nl. Dank!

Tot snel.

Groet,

Hans

PS alvast enkele leestips om te starten met je zoektocht naar meer innerlijke rust: